ZAPYTANIE O CENĘ - Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej (18 lokali) wraz z dostosowaniem pomieszczenia piwnicznego pod pomieszczenie węzła ciepłowniczego zgodnie z wymogami ZEC w budynku WM przy ul. Świdnickiej 52-54 w Dzierżoniowie

Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 52-54 w Dzierżoniowie do składania oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej (18 lokali) wraz z dostosowaniem pomieszczenia piwnicznego pod pomieszczenie węzła ciepłowniczego zgodnie z wymogami ZEC w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świdnickiej 52-54 w Dzierżoniowie”.

 1. Postępowanie nie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania o cenę.
 2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.
 3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
  • Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto)
 4. Ofertę cenową należy przedstawić najpóźniej do dnia 28 lutego 2023r. do godz. 11:00 w sekretariacie zamawiającego.
 5. Nieprzekraczalny termin wykonania: zostanie ustalony na negocjacjach
 6. Warunki płatności – przelew w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego.
 7. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 646-46-17 (do dn. 06.02.2023r.), 74 646-46-01, 74 646-46-09.
 8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Oferta winna zawierać:
  • ofertę cenową zgodnie z pkt 3 niniejszego zapytania.
  • kosztorys ofertowy
  • oświadczenie o nie zaleganiu ze świadczeniami
  • kopia polisy OC
Formularz oferty - Świdnicka 52-54