Społeczna Komisja Mieszkaniowa

W naszym mieście przyznawaniem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego zajmuje się powołana przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa Społeczna Komisja Mieszkaniowa (SKM).

SKM działa przy Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.; ul. Bielawska 15, gdzie odbywa swoje posiedzenia. Raz w miesiącu tj. w pierwszą środę o godzinie 15:15 w pokoju nr 2, przyjmuje mieszkańców ubiegających się o mieszkanie z zasobu gminnego.

Aby ubiegać się o lokal mieszkalny należy złoży wniosek, który można pobrać w siedzibie DZBM Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.dzbm.info w zakładce "Pliki do pobrania" Wnioski o przyznanie lokali mieszkalnych złożone w okresie od 01.04 danego roku kalendarzowego do 31.03 roku następnego rozpatruje SKM. Komisja dokonuje wizji w terenie, przeprowadza wywiady i inne czynności mające na celu umożliwienie jej obiektywnej oceny sytuacji mieszkaniowej osoby lub rodziny ubiegającej się o mieszkanie. Na podstawie zgromadzonych informacji dot. warunków mieszkaniowych, sytuacji finansowej, rodzinnej oraz innych okoliczności mogących mieć wpływ na pozytywną lub negatywną decyzję, SKM tworzy listę osób/rodzin uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego, która podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta po czym jest wywieszana w gablocie, w siedzibie Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul. Bielawskiej 15.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje również wnioski w sprawie zamiany mieszkań oraz przepisania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
Należy podkreślić, że pomimo tego, iż wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego są przyjmowane w siedzibie DZBM Sp. z o.o., który działając w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów zawiera umowy najmu na przyznane prze SKM mieszkanie, to Spółka nie ma najmniejszego wpływu na to kto?, kiedy? i jakie? mieszkanie otrzyma.

Wniosek o przydział/zamianę lokalu mieszkalnego